top of page


צעצועי מין לפטמות

גירוי הפטמות מוסיף ממד נוסף למין. נתנו להן כבוד עם יונקי ושואבי פטמות, ועם מצבטי פטמות שמגבירים את הרגישות למגע ואולי קצת קצת יוסיפו כאב, למי שירצו להתנסו בתחילתו של בדס"מ